İnternet bağlantısı yok...
İnternete yeniden bağlanıldı...

ABRE MOBİLYA KVKK POLİTİKASI

 1. GİRİŞ:

Veri sorumlusu olarak Abre Mobilya Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. İşbu Politika çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması; kişisel verilerin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunması faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Politikamızın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nda yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmaktadır.

Bu kapsamda Politikanın amacı; demonte mobilya üretim ve satışı alanında faaliyet gösteren şirketimiz tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, şirketimizin müşterilerini, kurumsal müşterilerinin hissedarlarını, yetkililerini ve çalışanlarını, potansiyel müşterilerini, iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin hissedarlarını, yetkililerini ve çalışanlarını, çalışan adaylarımızı, Şirketimiz’de eskiden çalışanları ve stajyerlerimizi, Şirketimizden emekli olan kişileri, ziyaretçilerimizi, şirket yetkilileri ile hissedarlarımızı, iş ortağı ve tedarikçi adaylarımız ve sair üçüncü kişileri bilgilendirerek şeffaflık sağlamaktır.

 

 • KAPSAM:

Bu Politika; Şirketimiz’ in müşterilerinin, kurumsal müşterilerinin, yetkililerinin ve çalışanlarının, potansiyel müşterilerinin, iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin, yetkililerinin ve çalışanlarının, çalışan adaylarımızın, Şirketimiz’ de eskiden çalışanların ve stajyerlerimizin, Şirketimizden emekli olan kişilerin, ziyaretçilerimizin, şirket yetkilileri iş ortağı ve tedarikçi adaylarımızın ve sair üçüncü kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkin olarak düzenlenmektedir.

 

 • YÜRÜRLÜK:

 Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika 17.12.2019 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu Politika, Şirketimiz abre.com.tr  internet sitesinde yayımlanır ve ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR:
  • Veri Güvenliği:

Şirketimiz Kanunu’nun 12.maddesine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

 

 • Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları:

Şirketimiz nezdinde kişisel verilerin işlenmesi sürecinin herhangi bir aşamasına dahil olan herkesin kişisel veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumlulukları belirlenmiş olup çalışanların bu konudaki rol ve sorumluluğunun farkında olmasının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR:
  • Kişisel Veri Kategorizasyonu:

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, aşağıda örnek olarak sayılan kategoriler altında işlenebilmektedir.

 • Kimlik Bilgisi : Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (örn. TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., ad-soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği)
 • İletişim Bilgisi: Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres) Lokasyon Verisi Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler (örn. araç kullanımı sırasında edinilen lokasyon verileri)
 • Müşteri Bilgisi: Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. müşteri no, meslek bilgisi, vb.) Müşteri İşlem Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler (örn. talep ve talimatlar, sipariş ve sepet bilgileri, vb.)
 • Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi: Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler (örn. giriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları vb.)
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi şifre ve parola gibi bilgiler)
 • Risk Yönetimi Bilgisi: Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar)
 • Finansal Bilgi: Kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler (Örneğin: veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kredi tutarı, kart bilgisi, kredi ödemeleri, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.)
 • Özlük Bilgisi: Şirket’in tedarikçilerinin çalışanlarının özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel veriler (kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge)
 • Çalışan Adayı Bilgisi: Şirketimiz nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler (örn. özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları vb.)
 • Çalışan İşlem Bilgisi: Şirket’in tedarikçi çalışanlarının işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel veriler (örn. işe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri, katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik sorgusu, mail trafikleri izleme bilgisi, araç kullanım bilgisi, şirket kartı harcama bilgisi)
 • Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi: Şirket’in tedarikçi çalışanlarının performanslarının ölçülmesi ve kariyer gelişimlerinin insan kaynakları politikaları kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. performans değerlendirme raporları, mülakat sonuçları, kariyer gelişimine yönelik eğitimler)
 • Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi: Şirket’in tedarikçi çalışanlarına sunulan yan hak ve menfaatlerinin takibinin yapılması ve tedarikçi çalışanlarının bunlardan faydalandırılmasına yönelik işlenen kişisel veriler (örn. özel sağlık sigortası, araç tahsisi)
 • Pazarlama Bilgisi: Şirketimiz tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak veriler (örn. pazarlama amacıyla kullanılmak üzere toplanan kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, cookie kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri)
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. mahkeme ve idari merci kararı gibi belgelerde yer alan veriler)
 • Denetim ve Teftiş Bilgisi: Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler (örn. denetim ve teftiş raporları, ilgili görüşme kayıtları ve benzeri kayıtlar)
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
 • Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi: Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler (örn. Şirket’e yönelik talep ve şikâyetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar)
 • Görsel ve İşitsel Veri: Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar (örn. fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları)

 

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulacak İlkeler:
  1. Şirketimiz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kişisel verileri işlemektedir. 
  2. Şirketimiz işlediği kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.
 • Şirketimiz veri işleme amacını kesin olarak belirlemekte ve yalnızca meşru amaçlarla kişisel veri işlemektedir.  Bundan kasıt, Şirket’imizin işlediği verilerin, yapmış olduğumuz iş veya sunmuş olduğumuz hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olmasıdır. 
 1. Şirketimiz kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüşse, bu süreler ile sınırlı olarak kişisel verileri muhafaza etmektedir. Mevzuatta bir süre belirlenmemişse veya verilerin daha uzun süre tutulmasını gerektiren hukuki bir sebep bulunmuyorsa, Şirketimiz kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.

 

 • Kişisel Verilerin İşlenme Şartları:

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından Kanun’da getirilen düzenlemelere uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda:

 1. Kişisel veriler, ancak veri sahibinin açık rızası ile işlenebilir.
 2. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;

 

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından işbu Politikada belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası aranacaktır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak Kanun’un 8. ve devamı maddelerine uygun olarak kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini; Abre Mobilya Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. şirketlerimize, Şirketimiz iş ortaklarına iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla, tedarikçilerine Şirketimiz ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine hukuki yetkisi dâhilinde aktarabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI:

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, kaydedilmiş olan kişisel veriler, verilerinizin işlenmesi için onayınızı iptal ettiğinizde, amaca uygun olarak bilginiz artık gerekli olmadığında veya verileriniz yasal sebeplerden ötürü geçersiz olduğunda silinir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI:

Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Şirketimiz, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Şirketimiz, kişisel verilerin imhası ile ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri yani silme/yok etme/anonimleştirme ile imha edilmektedir

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI:

Şirketimiz; veri sorumlusu sıfatı ile Kanun’dan doğan yükümlülükleri kapsamında, veri sahiplerinden kişisel verilerini temin etmeden önce, Kanun’un 10. maddesi doğrultusunda veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda;

 

 • Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Yetkili Merci :

Abre Mobilya Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 

 

 

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,  Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, müşteri memnuniyetine iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler), Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenecektir.

 

7.3. Kişisel Veri Sahiplerinin Kanundan Doğan Hakları:

 1. a) Kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 3. g) kanun ve ilgili diğer hükümlere uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortada kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

           ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 1. h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması:

Şirketimiz kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

Yükleniyor...